Za čestnou diskuzi

RSS
Facebook
Facebook
Google+
https://bezfaulu.net/za-cestnou-diskuzi">

Cílem Bezfaulu.net je vytvořit lepší povědomí o argumentačních faulech a jejich nejčastějších typech v diskuzích a debatách. Obsahuje největší knihovnu faulů v českém jazyce a rubriku Pošlete faul určenou právě pro faulující v diskuzích, která jim jednotlivé fauly zdvořile a stručně vysvětluje.

Knihovna je rozdělena do šesti kategorií a je sestavena na základě různých zdrojů, které se problematikou zabývají. Její grafická stránka byla v rámci autorských práv převzata z webu informationisbeautiful.net.

Bezfaulu.net také upozorňuje na fauly nejen ústavních činitelů a jejich výroky analyzuje. Nezabýváme se však pravdivostí vyslovených argumentů, hodnotíme zda byl vůbec vysloven platný argument, či nikoliv. Zajímá nás úroveň diskuze a to, jak k ní jednotliví účastníci přistupují. Konstruktivní a věcná diskuze by neměla být ve společnosti raritou, ale naopak všudypřítomným příkladem. Osobní útoky, otázky, které podsouvají argumenty, absurdní výroky nebo nepodložitelné generalizace nejsou její součástí.

Protože je diskuze, jakkoli se to zdá na první pohled být bizarní tvrzením, tedy především týmovým sportem, a každé utkání má jen jeden tým, což jsou všichni účastníci. Kdokoliv, kdo v diskuzi podvádí, se dopouští tedy přečinu nejen vůči samotnému sportu, ale fauluje vlastní tým. A protože lze tyto fauly řadit logickým způsobem do konečného množství kategorií, rozhodli jsme se udělat přesně to, abyste vy, naši spoluhráči, mohli upozorňovat i své spoluhráče, když se dopustí faulu. Ne vždy je to schválně, ale někdy ano.

 • Cílíme na návrat čestné a sofistikované diskuze do společnosti.

Argumentační fauly jsou často užívány lidmi, kteří zastupují různé instituce – státní správa, církve, či politické strany napříč spektrem. Všichni se snaží získat veřejné mínění na svoji stranu a proto úmyslně mlží a matou. My si bohužel tyto argumenty následně osvojujeme a poté je opakujeme. Diskuze tím trpí a my stagnujeme.

 • Už stačilo.

„Demokracie je diskuse,“ řekl Tomáš Garrigue Masaryk. „Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností – slovo parlament má krásný smysl, jen je učinit tělem!“

 

METODY HODNOCENÍ

Jednotlivé hodnocení argumentačních faulů se neobejde bez ad hoc analýzy, a proto chápeme, že někdo může s konkrétním faulem nesouhlasit. Pokud nám vyhodnocený faul kdokoliv vyvrátí, záznam smažeme a vydáme omluvu. K tomu je nutné využít formulář.

Pokud máte podezření, že jste narazili na diskuzi, která obsahuje argumentační fauly, můžete využít pro změnu tento formulář a na tento případ nás upozornit.

 

Co analyzujeme?

Hodnotíme výroky a diskuze, které jsou součástí veřejného prostoru. Mezi nimi jsou často televizní debaty, tiskové konference, ale i vyjádření na sociálních sítích. Tyto záznamy jsou poté uchovávány ve formě tabulek na webu Bezfaulu.net (a na profilech jednotlivých osobností) a i konkrétní analýzy jsou dohledatelné.

 

Koho hodnotíme?

Hodnotíme ty osobnosti, jejichž slovo má ve veřejném prostoru váhu. Proto tvoří většinu databáze analýza argumentace ústavních činitelů. Může se mezi nimi ale objevit i vlivná osobnost z oblasti sportu, umění apod.

 

Jak hodnotíme?

Hodnocení provádíme dvoufázově. První fáze je zhodnocení faktičnosti diskuze a identifikace konkrétního faulu. Její součástí je i zhodnocení závažnosti a jednotlivých dopadů, které měl tento faul na celkovou diskuzi. Druhá fáze je protiargument a obrana. Jeden z nás se postaví na stranu faulujícího a pokusí se jeho argument ubránit. Pokud uspěje, naznáme, že se o faul nejednalo.

Každý záznam na Bezfaulu.net obsahuje celkový počet faulů jednotlivých účastníků (z debaty, vyjádření, statusu atd.) a mimo to je hodnocen i celkový výkon v argumentaci. Pokud se bude jednat o debatu, každý účastník si odnese číslo celkového počtu použitých faulů a finální verdikt ke svému výkonu. Pokud se bude jednat o vyjádření jednoho člověka (tisková konference, sociální sítě apod.), bude obsahovat jedno číslo a jeden verdikt.

Bez faulu

Protože si nesmírně ceníme čestné a faktické argumentace, hodnotíme ji v analýzách pozitivně. Pokud se v argumentaci nějaký účastník vyvaruje faulování kompletně, bude jeho výkon ohodnocen jako Bez faulu. Započítává se do zeleného skóre a je nejlepším možným výsledkem analýzy argumentace a značí kompletně čistý štít. Většinou je totiž třeba přecházet drobnější fauly, které se přímo netýkají předmětu diskuze nebo které se nijak nesnaží podporovat jakékoli stanovisko. Pokud se mluvčí vyvaruje i takovýchto minifaulů, útočnosti a uštěpačnosti, či dokonce sám přispěje k čistotě diskuze upozorňováním na fauly, získá ocenění Bez faulu.

Zelená karta

Uděluje se za čestnou a faktickou argumentaci v debatách a diskuzích. Její hlavním smyslem je vyjádřit poděkování za projevenou snahu a čest, kterou se do diskuzí snažíme navrátit.

Hlavní hodnotou zelené karty je zelené skóre, které vyjadřuje hodnotu udělených zelených karet, ale bere v potaz i provinění potrestané ostatními kartami.

Žlutá karta

Uděluje se za jakýkoliv obvyklý (relativně lehký) faul. Není započítána do celkového skóre karet, ale uděluje se jako varování.

Červená karta

Může být udělena za těžší fauly, jejich opakované užívání, blokování diskuze, různé útoky a jiné provinění, která by se v sofistikované diskuzi objevovat neměla.

Černá karta

Nejpřísnější trest, který je možné udělit za absolutně nejtěžší fauly. Mohou mezi nimi být například rasově motivované útoky Ad hominem.

Celkový počet karet tedy vyjadřuje výkony v jednotlivých analyzovaných událostech.

 

Bereme ohled na reputaci osobnosti?

Ne. Každá analýza začíná čistým štítem analyzované osobnosti. I kdyby se jednalo dle statistik o suverénně nejvíce faulujícího politika, který má velké tendence manipulovat, nikdy bychom to v rámci analýzy nebrali v potaz. Můžeme nějaká relevantní fakta o argumentu (či argumentaci) dotyčného uvést, ale neovlivní to analýzu jako takovou.

 

Jak klasifikujeme jednotlivé fauly?

Každý faul musíme ohodnotit zvlášť v ad hoc analýze.

 • Lehký faul
 • Faulů se občas mluvčí dopouští i omylem. Takové případy hodnotíme z přivřeným okem. Může se jednat například o Apel na autoritu nebo jiné Důrazy na rozum.
 • Obvyklým hodnocením lehkého faulu je žlutá karta.
 • Faul
 • Útoky jsou hodnoceny přísněji než například obsahové chyby. Faul může být hodnocen individuálně i na základě použitého jazyka (např. vulgarismy).
 • Obvyklým hodnocením těchto faulů je červená karta.
 • Těžký faul
 • Fauly, o kterých si subjektivně myslíme, že nemají ve společnosti co dělat. Může se jednat o některé útoky Ad hominem nebo například o fauly z kategorie Manipulativní obsah.
 • Obvyklým hodnocením těžkých faulů je černá karta.

 

Trestná lavice

Trestná lavice je samostatný koncept, který má za účel uvést osobnosti české politiky, které se dopouští nejtěžších argumentačních faulů. Snažíme se tato místa zaplňovat objektivně, ale i v tomto případě se nelze úplně vyvarovat ad hoc hodnocení. Bereme v potaz následující aspekty:

 • Celkové skóre jednotlivců a veškerá analýza jejich argumentace, která je k dispozici.
 • FBD, neboli „fauly behěm doby“, pokud někdo fauloval často v krátkém časovém úseku, může mu to zařídit místo na Trestné lavici.
 • Důležitost témat a jejich role v politice či ve společnosti: snažíme se objektivně určovat, která témata jsou v daný moment důležitá pro společnost.

 

FINANCOVÁNÍ

Celý projekt je financován jeho zakladateli. Do této chvíle jsme nepřijali žádný dar, grant, ani jakoukoliv další finanční pomoc od třetí strany určenou na běh projektu nebo cokoliv s ním spojeného.

 

KONTAKT

Vedoucí projektu

Jiří Burýšek

Vedoucí analytického týmu

Emil Svoboda

Analytici

Filip Siblík

Michal Musil

Jan Malý

Napište nám